PERFORMANCE NATIVE ADS

Thành công xây dựng
chiến dịch thu thập
khách hàng tiềm năng
với Performance
Native Ads.

Tăng tương tác với thương hiệu
Kết nối chính xác với đối tượng mục tiêu phù hợp, đảm bảo hiệu quả cao.
Tăng hiệu quả chuyển đổi
Hỗ trợ tăng tỷ lệ chuyển đổi và hiệu quả bán hàng tối đa.
Quảng cáo hấp dẫn
Hình ảnh và mô tả được kiểm duyệt tự động, đảm bảo đúng thông điệp cần truyền tải.
Đội ngũ hỗ trợ tư vấn
Hỗ trợ và cải thiện nhóm đối tượng mục tiêu theo lĩnh vực, dự án, chiến dịch của bạn.
PERFORMANCE NATIVE ADS

Segment target theo nhu cầu thu thập khách hàng tiềm năng của bạn

SmartAds thiết kế kịch bản triển khai linh hoạt theo tính chất lead và mục tiêu giai đoạn phù hợp với ngân sách bạn đề xuất.
Tạo chiến dịch